logo450

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani.

Za uporabo naše spletne strani se morate strinjati s pogoji Zasebnosti.

NE PREZRITE

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJEMU DRUŠTVU

 

Društvo diabetikov Maribor združuje več kot 2000 članov ter si skozi svoje programe prizadeva svoje člane osveščati, izobraževati in vzgajati, da bi čim več vedeli o svoji bolezni ter tako lažje in bolje z njo živeli. Hkrati pa naši programi sežejo prek meja našega članstva,: o sladkorni bolezni in težavah, ki jih povzroča predvsem pa o možnostih preprečevanja nastanka diabetesa z zdravim načinom življenja, obveščamo tudi širšo javnost.

Delo v društvu opravljajo prostovoljci, ki s svojim delom želijo ljudem pomagati in jim na najrazličnejše načine olajšati težave in popestriti življenje s to neozdravljivo boleznijo.

Ob zanimivem programu, vztrajnem delu prostovoljcev, medsebojni povezanosti s stroko in veliki želji sladkornih bolnikov za čim bolj normalno in kakovostno življenje, se število naših članov iz leta v leto povečuje.

Kljub prostovoljstvu in donatorjem, pa samo članarina ne zadošča za pokritje vseh stroškov. Slovenska zakonodaja omogoča, da del dohodnine, ki jo plačujete državi, namenite sladkornim bolnikom, to je Društvu diabetikov Maribor in s tem pripomorete k obogatitvi programov.

Kako to naredite?

V obrazec vpišite svoje podatke in vašo odločitev za donacijo do višine 0,5 odstotka (to ne pomeni, da boste zaradi tega plačali več dohodnine, temveč da se država odpoveduje polovici odstotka odmerjene dohodnine zase) ter obrazec (MF DURS obr. DOHZAP št. 3) oddate v svojem davčnem uradu do konca leta.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEV ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

 

Skladno s 142. členom zakona o dohodnini ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njegova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije.

Zahtevo vložijo zavezanci, ki svoje zahteve za namenitev dela dohodnine še niso podali (v napovedi za odmero dohodne prejšnje leto) in zavezanci, ki želijo že dano zahtevo preklicati ali spremeniti. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 odstotka dohodnine, ali le enemu 0,5 odstotka, vendar seštevek vseh ne more presegati 0,5 odstotka dohodnine. Davčni organ upošteva veljavne zahtev, s katerimi razpolaga 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

VZOREC OBRAZCA

 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

__________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________

(poštna številka, ime pošte)

Davčna številka

__________________________

(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA

za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oz. naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR

1

2

3

3

3

7

8

6

0,5

                   
                   
                   
                   

 

V/Na _____________________, dne_________________

__________________________

podpis zavezanca/ke